محمود راسخ

راه حل مسالمت آمیز، پذیرفتن شرایط شورای امنیت توشط رژیم اسلامی است

 ... آنان به هیچوجه با مسلح شدن رژیم اسلامی به بمب اتمی تن در نخواهند داد و برای رسیدن به این مقصود ... یا باید از طریق تحریمهای واقعی رژیم را وادار به تسلیم كنند یا با حملهی نظامی. در این جا مسئله این نیست كه آیا آنان از جنبهی حقوق بینالملل محق هستند چنین اقداماتی بكنند یا نه، بلكه مسئله این است كه منافع آنان ایجاب میكند كه به هر قیمت از مسلح شدن رژیم اسلامی به بمب اتمی ممانعت بعمل آوردند

اشتراک در RSS - محمود راسخ