فریبا داوودی مهاجر

قاچاق ۸۰۰ دختر ایرانی به ناکجا آباد

سازمان دفاع از قربانیان خشونت که دفتر مرکزی آن در تهران است و مناسبات خوبی بادولت جمهوری اسلامی ایران دارد تحقیقی در زمینه قاچاق زنان منتشرکرده است. در این گزارش آمده است:”سن قربانیان در شماری از موارد حتی کمتر از ۱۴ سال است. این صغر سن نشان دهنده میزان آسیب پذیری کودکان دختر در برابر قاچاق انسان است و باید با آن سریع و وسیع برخورد شود. قاچاقی که بخشی از آن دراستان های خراسان و سیستان وبلوچستان،در واقع استان های همجوار کشور با پاکستان و افغانستان رایج است.”

بخش: 

رفع تبعيض در گرو تغيير است

داستان خيلى ساده است. امضا کنندگان طرح «يک ميليون امضا براى تغيير قوانين تبعيض آميز» فقط و فقط در پى برابرى هستند.هيچ مقوله ى ديگرى در کار نيست آنها. مى خواهد در جامعه اى باز، آزاد و انسانى احساس امنيت کنند.مى خواهند درپناه شايستگى به امکانات و فرصت‌هاى برابر دست يابند چرا که از هر گونه فرودستى رنج مي‌برند. نمي‌خواهند که بر مردان سلطه پيدا کنند که خود سال‌ها تحت سلطه بوده‌ا

بخش: 
اشتراک در RSS - فریبا داوودی مهاجر