جمهوری خواهان ایران در بلژیک

تظاهرات در برابر پارلمان اروپا برای همیستگی و حمایت از اعتصاب و مطالبات کارگران صنایع نفت و پتروشیمی

"جمهوریخواهان ایران در بلژیک" از اعتصاب سراسری و مطالبات کارگران حمایت می کند و بدین منظور برای حمایت و همبستگی با مبارزات مدنی و صنفی کارگران کشورمان، تظاهراتی را در برابر ساختمان پارلمان اروپا در روز نشست دوره ای "گروه روابط ایران در پارلمان اروپا" در بروکسل برگزار می کند.

اشتراک در RSS - جمهوری خواهان ایران در بلژیک