چهل و پنجمین سالگرد جانباختن حمید اشرف و یارانش

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)ـ واحد نروژ برگزار می کند.

٨ تیر ١٣٥٥، روز جانباختگان فدائی خلق. این برنامە در سامانە کلاب هاوس با نام "رمز ماندگاری جنبش فدائیان خلق"برگزار می شود. شنبە ١٢ تیرماە ١٤٠٠، برابر با ٣ ژوئیە ٢٠٢١، ساعت ٢١:٣٠ بە وقی ایران و ١٩ بە وقت اروپای مرکزی. با حضور: رقیە دانشگری، سیاوش رنجبر، بیژن شیروانی، فرخ نگهدار و تهماسب وزیری.

افزودن نظر جدید