ما از مبارزات مطالباتی مردم ایران حمایت می کنیم.

بیکاری، گرانی،تورم، دزذی و رهبران فاسد، و سرکوب معترضین، جان مردم را به لب آورده است