هنرمندان و خیزش ، زن، زندگی،آزادی

پشتیبانی و همراهی هنرمندان با خیزش مردمی، زن - زندگی - آزادی