سناریوی مهار با دو ابزار سخت افزاری و نرم افزاری

شاید هنگامی کە سایت جرس در یکی از مطالب مندرجە خود با تیتر درشت اعلام نمود کە “سناریوی مهار احمدی نژاد کلید خورد”، این واقعیت بە اندازە امروز بعد از رقم خوردن جریانات بعدی محرز نشدە باشد. اما امروز دیگر کاملا عیان شدە است کە سیاست رهبر جمهوری اسلامی، جریانات اصولگرای سنتی و نیروهای امنیتی ـ سپاهی در این مسیر سازماندهی شدە است و می رود کە تعیین کنندە خطوط اصلی دورە دو سالە پیش رو تا پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد در قبال شخص احمدی نژاد و حامیان او باشد.

قویترین فاکت در این رابطە را باید بە سخنان محمد رضا باهنر ارجاع داد کە در رابطە با جلسە مشترک قوە مقننە و اجرائیە در دفتر خامنەای اظهار نمود. نایب رییس اول مجلس هشتم گفتە که وقتی در این جلسه، آقای خامنه ای به رئیس جمهوری تذکر داد که “تفسیر شورای نگهبان حرف آخر و لازم الاجراست و باید تبعیت شود”، با پاسخ احمدی نژاد مواجه شد که پرسید: “آیا این، حکم حکومتی است؟”رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ تاکید کرده است که “این جلسه، جلسه حکومتی است زیرا یکی از وظایف رهبری تنظیم روابط قواست، ولی این نظر، نظر قانون است نه حکم حکومتی.” در واقع خامنەای با تاکید خود بر لازم الاجرا بودن تصمیمات شورای نگهبان آب پاکی روی دست احمدی نژاد ریخت و صراحتا او را در یک خطاب رودرو و بی پردە بە گردن نهادن در مقابل جناح مقابل فراخواندەاست. چنانکە می دانیم شورای نگهبان در رقابت میان مجلس و دولت از نظر مجلس حمایت کردە و اظهار داشتە است که هم ادغام وزارتخانه ها باید به تصویب مجلس برسد و هم وزرای جدید باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند. امری کە احمدی نژاد در پذیرش آن اکراە داشت و در واقع می خواست کە با دور زدن مجلس، حکم خود را در این رابطە بە پیش ببرد و بدین ترتیب مجلس را وادار بە تبعیت از تصمیمات دولتی خود کند.

اما جناح رهبر و اصولگرایان سنتی در این پیکار خود علیە احمدی نژاد، تنها بە اهرمهای سیاسی خود توسل نمی جویند، درست یک روز قبل از این سخنان باهنر بود کە فرماندە سپاە پاسداران محمد علی جعفری در ادامه حملات حا میان رهبر بە جناح احمدی نژاد گفته بود کە جریان انحرافی به دنبال یارگیری و اثرگذاری در انتخابات از طریق پول و رانت است (اشارە وی بە انتخابات مجلس در سال جاری می باشد کە قرار است در ١٢ اسفند برگزارشود). در واقع وارد شدن جریان امنیتی ـ سپاهی بە محل منازعە بە منزلە بکارگیری ابزار نیروهای مسلح برای کنترل و بە عقب نشاندن جناح راست افراطی می باشد. دو ابزار سیاسی و امنیتی ـ نظامی بە حرکت درآمدەاند تا احمدی نژاد و یاران وی را بە جای خود بنشا نند و بە آنها بفهمانند کە آنچە در جمهوری اسلامی امر بدیهی وبنیادی است همانا قدرت بلا منا ز ع رهبر، در اصل ولایت فقیە می باشد. اصلی کە احمدی نژاد با اندیشە “ریاست جمهوری قدرتمند در کنار رهبر قدرتمند” در پی خدشە دارکردن آن بود.

خامنەای درسد د مهار احمدی نژاد با دو ابزار نرم افزاری (سیاست) و سخت افزاری (نیروهای امنیتی ـ سپاهی) می باشد. مهاری کە از طرفی دیگر در بطن خود ادامە کاری دولت کنونی تا پایان زمان و مهلت قانونی آنرا دربردارد. امری کە باهنر قبلا در سخنانی در خبرآنلاین بە آن اشارە کردە بود. اینکه خامنه ای ترجیح می دهد محمود احمدی نژاد قبل از پایان دوره مسئولیت قانونی خود برکنار نشود (صورت طبیعی پایان عمر دولت دهم).

در جمهوری اسلامی دورە دوم ریاست جمهوری، همیشە آن دورانی بودە کە لرزان بودن پایە قدرت رییس جمهورها بیشتر محرز گشتە، این واقعیت در جریان برخوردهای اخیر، میان احمدی نژاد و ولی فقیە بار دیگر بە وضوح آشکار گردید. اما آنچە کە احمدی نژاد را متمایز می کند همانا اعتماد بە نفس خوش خیالانە او در فراروییدن بە رئیس جمهوری بود کە لااقل در بعضی زمینەها می توانست فراتر از خامنەا ی یا شخص ولی فقیە قرار بگیرد. اعتماد بە نفسی کە ریشە در خوش خدمتی ها و چاکرمنشیهای وی نیز داشت. و از اینروی شکست وی بسیار سنگین تر می نماید، زیرا کە احمدی نژاد در جریان این درگیریها جایگاە و اعتماد بە نفس خود را نیز تا حدود زیادی از دست داد. با این اوصاف چنین بە نظر می رسد کە دورە دو سالە پیش روی، دورە تحمیل خفت و خواریهای بیشتر بە رئیس جمهوری کودتایی باشد کە خود با تحمیل همین منطق بە قدرت رسید. در رژیمها و سیستم های دیکتاتوری، دور متسلسل شکستن فرد را پایانی نیست.

افزودن نظر جدید