جمعی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران (اكثریت)- داخل كشور

نگرانی های "فدایی خلق فرخ نگهدار"

بنابراین تحریم انتخابات حداقل در کوتاه مدت خالی کردن صحنه برای تندروهاست. با این همه بسختی می توان دست به بسیج گسترده برای جلوگیری از یکدست شدن جناح راست افراطی زد. هم مردم بشدت ناراضی هستند وهم حاکمیت تصمیم گرفته بهر قیمتی که شده، منتقدین را ازعرصه حاکمیتی به حاشیه براند.درمجموع تحریم انتخابات دراین شرایط فقط جنبه سلبی دارد و عدم مقبولیت مردمی نظام را نشان می دهد ولی جنبه ایجابی نداردچون جایگزینی مردمی برای ان مهیا نشده است.

اشتراک در RSS - جمعی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران (اكثریت)- داخل كشور