گرامی باد یادِ دوستان

می گویند تولد طبیعی، به رشد طبیعی کودک یاری می رساند.

قبل، پیرامون و بعد از رویداد سیاهکل، عدد قابل توجهی از جوانان غیور کشور از فساد حکومت خودکامه ی پهلوی به امان آمده بودند. و حرکتهای سیاسی تا آن روز انجام یافته به علل مختلف به شکست انجامیده بود.

لذا جوانان به امان آمده از نخوت و نکبتِ حکومت پهلوی، به برداشتی سطحی، از نمونه های موفق نبردهای مسلحانه برای رسیدن به اهداف سیاسی کشانده شدند. آنان در پیرو  تلاشهای آرمانی خود در پی سزارین و تولدی نارس بودند.

تا زمانی که مفاهیمی چون زمان و تاریخ وجود دارند، این جوانان غیور و میهن دوست برای بنیانگذاری جنبش فدائیان خلق در اذهان و یادها باقی خواهند ماند. جنبشی که از همان آغاز تأسیسش در پی برقراری عدالت اجتماعی بوده و همچنان هست.

یاد تمامی جانباختگان و درگذشتگان این جنبش را، به همراه تمامی و یکایک دوستان وفادار مانده به آرمانهای این جنبش، گرامی می دارم

 

افزودن نظر جدید