شرکت فدائیان در مراسم روز جهانی کارگر

 

تشکیلات های سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)  امسال نیز مانند سالهای گذشتە بە شکل گستردە در محل های تظاهرات و تجمع های ویژە روز جهانی کارگر در شهرهای مختلف جهان شرکت نمودند و با برپا کردن میز کتاب و چادر، و پخش اعلامیە  های سازمان کە بە زبان های مختلف ترجمە شدە بود و گفتگو و اطلاع رسانی شرکت کنندگان در تجمعات کارگری روز کارگر در نقاط مختلف جهان را در جریان وضعیت کارگران ایران وتشدید سرکوب تشکل ها ی مستقل کارگری توسط حکومت قرار دادند. در سوئد رفقای ما با برپا کردن چادر مشترک با رفقای حزب تودە ایران، حزب کمونیست سوئد و حزب کمونيست (شيوعی) عراق، بطور مشترک در مراسم روز جهانی کارگر شرکت کردند. عکس هایی کە ملاحظە می کنید توسط اعضا سازمان ما درسوئد، بلژیک، دانمارک، اطریش، کانادا، فرانسە و آلمان برای سایت کار فرستادە شدەاند.

افزودن نظر جدید