تقی روزبه

روز کارگر و نشانه هائی از بلوغ جنبش کارگری

... سالی که امید است جنبش طبقه کارگر با برافراشتن پرچم رزم خود، نه فقط در سیمای دفاع از مطالبات اخص خود بلکه هم چنین در سیمای دفاع از مطالبات اساسی و پایه ای جامعه و شهروندان ... با حضورملموس و اثرگذارخود به میدان بیاید

با تبریک سال نوبه همه آزادیخواهان وآرزوی سالی بهتربرای همه کوشندگان راه آزادی وبرابری

سالی که گذشت وسالی که درپیش رواست!

آرزوکنیم که سال 89 سال حضورمستقل گفتمان سوم- گفتمان معطوف به آزادی وبرابری اجتماعی- درهمه عرصه ها وازجمله درعرصه ادبیات سیاسی باشد. سال بالیدن وحضورفعال برای تصرف حوزه های گوناگون اجتماعی توسط خود مردم و قدرت اجتماعی برآمده ازهمبستگی آن ها، متکی برخودگردانی واعمال خود حکومتی اشان، در هرحوزه خرد و کلانی که ممکن باشد. تقی روزبه

تهدید وتوسل به اعدام درآستانه چهارشنبه سوری. قدرت نمائی یا رعشه های یک قدرت درحال افول؟!

درواقع ترس رژیم ازمردم وازبرافروخته شدن شعله های آتشی که می تواند خرمن وجودشان را یکسره خاکسترکند، رژیم را وادارساخته است که با توسل به عریان ترین و خشن ترین حربه تهدید و ترور،خود را به تمامی درکسوت یک دولت تروریستی به نمایش بگذارد

معضلی بنام رشد ناموزون جنبش!

قانون حاکم بر نبرد دو نیروی نامتوازن و نابرابر، حکم می کند که با توجه به واقعیت برتری نیروهای سخت افزاری دشمن در زمان و مکان واحد و از قبل تعیین شده؛ اصل غافلگیری دشمن و تقسیم نیروهای آن در جبهه های گوناگون با تکیه به پتانسیل گسترده و تقریبا همه جا موجودنیروی جنبش، بکارگرفته شود

جنبش زنان وتعریف دیگری ازسیاست ومبارزه

جنبش زنان یک جنبش یک دست و یک پارچه نیست، بلکه خود جنبشی پلورالیستی و چندگانه است. جنبش زنان دارای دوایر متداخلی با جنبش دانشجوئی، جنبش جوانان، جنبش کارگری و جنبش برابری ملیت ها است. بنابراین دارای ویژگی کثرت ووحدت بطورتوامان است

بخش: 

نگاهی به منشور مطالبات حداقلی کارگران* و اهمیت آن درشرایط کنونی

هرمنشوری که بخواهد به نیازهای واقعی جنبش درشرایط کنونی پاسخ گو باشد باید به سهم خود همزمان سه عرصه مهم زیررا به موازات یکدیگر ودرپیوند با یکدیگرپیش ببرد: تقویت همبستگی وپیوند صفوف پراکنده جنبش کارگران ومزد وحقوق بگیران بایکدیگر، پیوند آن با جنبش سراسری ضداستبدادی و بالاخره پیوند آن با سایرجنبش های اجتماعی

استراتژی محکوم به روزمرگی ؛ استراتژی محکوم به مرگ است

وقتی استراتژی محکوم به روزمرگی می شود ویا به عبارت دیگرروزمرگی تبدیل به استراتژی می شود،آنگاه می توان یقین داشت که دوران مرگ ونیستی فرارسیده است. نگاهی به حرکات ورفتار رژیم بخوبی نشان دهنده همین روزمرگی است

آیا در22 بهمن درب باستیل ایران(زندان اوین)گشوده خواهد شد؟!

آنچه که به حناح حاکم برمی گردد روشن است که آنها دارند با آخرین برگ بقاء خود،اهرم سرکوب زنگ زده یا درحال زنگ زدن را ، بازی می کنند. کُرکُری خواندن وبگیروبه بندهای آنها بیش ازآنکه تجلی قدرت واقعی اشان باشد، بیش ازآن تظاهربه قدرت نداشته ودرحال افولشان است.قدرتی که هم چون چرم ساغری درحال خشکیدن وچروکیدن وکوچک شدن است. درواقع آنان دارند ازمایه و تتمه قدرت خویش برداشت می کنند. قدرتی که بازتولید آن دچاردشواری های عظیم شده است

آیا غبار ابهام فرونشست؟

بی شک مهمترین رویدادهای دراین فاصله را باید بیانیه هفده موسوی، نامه و سخنان خاتمی و بالاخره بیانیه و بویژه گفتگو و سخنان اخیر کروبی دانست، که جملگی حاکی از برسمیت شناختن آشکار یا ضمنی ریاست جمهوری احمدی نژاد و مرزبندی با شعارهای ساختارشکن هستند

سیاست چماق وساندیس

اگر وضعیت کنونی را بتوانیم در یک عبارت فشرده عبور مردم از ولایت مطلقه، ولایت مشروطه و مهمتر ازهمه از خودشان و باورها و حتی توهمات تاکنونی اشان بدانیم ... آنگاه باید بپذیریم که شرایط بالقوه مناسبی برای گسترش و نضج گفتمان سوم، گفتمان آزادی و برابری و گفتمان سرنگونی کلیت نظام جمهوری اسلامی، چه با وچه بدون ولایت فقیه، فراهم آمده است

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - تقی روزبه