حسین خرمی

بزرگداشت روز جهانی زن، در شهر اسن آلمان برپا گردید

زنان ایران هرگز اجازه ندادند سرنوشت‌شان به دست حکومت مستبد دینی و قوانین ناعادلانه و ارتجاعی آن سپرده شود و از همان آغاز استقرار حکومت اسلامی در همۀ عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی, مقابله، ایستادگی و مبارزه‌ای سخت، خونین و همه‌جانبه‌ را با استبداد و ارتجاع آغاز کردند و با پایداری در این مبارزه، با دست زدن به صدها ابتکار و خلّاقیت ناشی از اراده‌شان در جست‌وجوی راه تن ندادن به این قوانین واپس‌گرایانه و منش خشن و غیرانسانی حکومت اسلامی برآمدند.

بکوشیم نقشە مهندسی انتخابات توسط مافیای نظامی را نقش برآب کنیم

ضروریست که ، احزاب وگروه‌های سیاسی و نهاد‌های حقوق بشری درخارج ازکشور، با مراجعه به مجامع بین‌المللی، احزاب خارجی‌ وسازمان‌های مدافع حقوق شهروندی از آنان بخواهند بە حکومت فشار بیاورند تا حق انتخاب کردن و انتخاب شدن آزادانە شهروندان ایرانی را کە جز بدیهی ترین حقوق شهر وندی است رعایت کنند وبە مردم اجازە دهند تا خودشان هر کە را می خواهند انتخاب کنند.

مشارکت و بسیج همگانی برای برونرفت از بحران

اتّحاد - مبارزه - پیروزی

اینک که مافیای نظامی-امنیتی با تدارک نقشه از پیش تعیین شده، کودتای شوم خود را انجام داده و مردم را پیشاپیش از انتخاب کاندیدا‌های مورد اعتمادشان محروم نموده و کشور را در معرض فروپاشی و خطر جنگ قرار داده است، بر همهٔ دلسوزان مردم و کشور، آزادیخواهان و مسئولین کنده شده و ناراضی از حکومت پادگانی-امنیتی است که بیش از هر زمان دیگر در راه اتّحاد، همبستگی‌ و اجماع حداکثری با یک راه حل مشترک و همگانی بکوشند.

از "اتحاد چپ ها" در انتخبات آلمات حمايت کنيم!

خطاب به شورای مرکزی "سازمان فداییان خلق ایران اکثریت"

به عنوان یکی از این اعضا و به عنوان یک فعال چپ در عرصه مسائل ایران که در اتحاد چپ منطقه خود نیز فعال هستم، از شورای مرکزی سازمان و بویژه کمیسیون بین الملل آن انتظار دارم که در این زمینه فعال گردد. چه در زمینه تحلیل و پیش بینی شرایط قبل و بعد از انتخابات، و چه در زمینه اتخاذ موضع نسبت به حمایت از حزب یا احزاب معین سیاسی.

اشتراک در RSS - حسین خرمی