گروهی از کنشگران هوادار سازمان فداییان اکثریت (داخل کشور)

پيام ما به كنگره سيزدهم سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)

نخست بايد طالبان خواستار همنشينی با سلطنت طلبان را فراخواند و به چالش كشيد كه خط مشی سازمان در رابطه با اتحادها چه اشتراكاتی با سلطنت طلبان دارد كه چند نفر فراكسيونيسم سازمان متاثر از آن شده تا اتحاد با سلطنت طلبان مقدم بر هر اتحاد دانسته و با انرژی شبهه آفرين سنگ دگرديسی سلطنت طلبان ذيل ادعای پوشالی مشروطه شده به سينه بزنند.

اشتراک در RSS - گروهی از کنشگران هوادار سازمان فداییان اکثریت (داخل کشور)