کامبیز نوروزی - حقوق‌دان

قانون اساسی قربانی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی

طرفداران طرح می خواهند آن را طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب کنند. بنا به اصل 85 مجلس نمی تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین... به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند." می دانیم مذاکرات صحن، علنی است و گزارش آن از رادیو مستقیماً پخش می شود. اما مذاکرات کمیسیون‌‌های داخلی علنی نیستند. اینجا هم باز مشاهده می کنیم نمایندگان به دنبال پنهان‌کاری و عمل مخفیانه‌اند.

اشتراک در RSS - کامبیز نوروزی - حقوق‌دان