ع. چلیاوی

بازی جاهلانه

«کاش آن خاطرات را فیدل کاسترو نوشته بود!»

انسان بی اختیار به یاد آن جوک معروف شکستن در خیبر می‌افتد در آموزش و پرورش زمان شاه. آخر چطور جامعه روشنفکر ایران از «چپ» و «راست» چنین بازیچه دست ابلهی می شود. این آن نکته ای است که براستی باید تحلیل شود ...

اشتراک در RSS - ع. چلیاوی